กฎของการออกแบบกราฟฟิก และทฤษฎีการออกแบบ

กฎของการออกแบบกราฟฟิก และทฤษฎีการออกแบบ

  • จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
  • 3005

ความประทับใจ หรือจากประสบการณ์ส่วนตัว ทั้งนี้นักออกแบบเองก็อาศัยแนวคิดเหล่านี้มาขยายความในการออกแบบได้เช่นกันโดยอาศัย การรับรู้จากความรู้สึกเป็นแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์ที่ผู้เขียนเห็นว่าเหมาะสม มีดังต่อไป
 
การออกแบบสามารถที่จะดึงดูดความสนใจนั้นๆ ได้สำเร็จผล จำเป็นต้องเข้าใจสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ ทำอย่างไรจึงจะสร้างแรงดึงดูดมากพอ จากการสัมผัสด้วยภาพ และหาคำตอบว่าเหตุใดจึงเกิดความน่าสนใจ สามารถครองใจผู้พบเห็นได้ ทั้งนี้เจ้าของทฤษฎีของเกสตอล โดย Max Wertheimer แม็กซ์ เวอร์ทิเมอร์ เป็นผู้สร้างทฤษฎีนี้โดยได้รับจากแรงบันดาลใจรอบๆตัว โดยมีแนวคิดว่า มนุษย์เราจะรับรู้ได้ดีถ้าสิ่งเร้านั้นซึ่งมาจากการคัดสรรที่จะได้รับรู้ (Selecting Attention)ประเด็นข้อสรุปในทฤษฎีนี้นั้นมุ่งเน้นให้ทราบว่า การรับรู้และความเข้าใจความหมายของภาพได้ดี มักจะเป็นภาพที่มีการจัดวางอย่างเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างสรรค์ภาพใหม่ที่มีความแตกต่างจากเดิม

นอกจากองค์ประกอบเพื่อสร้างภาพใหม่เพื่อสื่อความหมายแล้วการนำเอาองค์ประกอบย่อยมาจัดเพื่อสร้างเป็นตัวอักษรก็สามารถทำได้จากภาพเป็นการนำการออกแบบโมเดลที่ลักษณะจำลองห้องต่างๆมาสร้างเป็นตัวอักษรคำว่าInterior Designเพื่อให้เกิดการรับรู้ทางการส่งเสริมความชัดเจนของงานการออกแบบที่มีพลังการออกแบบภายใน

กฎของความต่อเนื่องเป็นหลักการในการจัดองค์ประกอบกราฟิกโดยการเรียงลำดับของภาพตามความสำคัญขององค์ประกอบนั้นๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางในการอ่านของมนุษย์ ในแต่ละสังคมซึ่งส่วนใหญ่เราจะอ่านจากการจัดวางซ้ายไปขวา บนไปล่าง จากจัดวางองค์ประกอบนั้นจะทำให้เกิดความต่อเนื่องของภาพช่วยให้การถ่ายทอดเป็นไปตามลำดับ  ใช้กฎของความต่อเนื่องจากเนื้อหาและจัดวางฉากโฆษณาให้มีการจัดองค์ประกอบ ลำดับการรับรู้ของการส่งของข้ามทวีปโดยบริการของFedEx ซึ่งเป็นฉากของทวีปเป็นลำดับแรกที่มองเห็นและจากนั้นมีสถานการณ์รับของส่งของ ด้วยฉากที่เจาะหน้าต่างจากทวีปหนึ่งสู่ทวีปหนึ่ง จะเห็นว่าดูมีความความรวดเร็วและสะดวกในจากเนื้อหาของภาพด้วยกฎของความต่อเนื่องสามารถเชื่อมโยงการรับรู้อย่างกระชับฉับไว

ทฤษฎีการจัดโครงสร้างเป็นการจัดโครงสร้างที่นี้มุ่งเน้นการจัดวางองค์ประกอบต่างๆให้สอดคล้องกันทฤษฎีการอ่านและลำดับเพื่อเติมเต็มรายละเอียดและง่ายต่อการรับรูป สาระสำคัญของการจัดเค้าโครงสร้าง ที่ความสำคัญจะง่ายต่อความเข้าใจ อาจใช้การจัดวางในรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละคนมาช่วย

แต่ทั้งนี้การออกแบบไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ภาพนี้ภาพเดียว ปัจจุบันมีงานวิจัยที่เสนอข้อมูลที่แตกต่างจากทิศทางการอ่านพบว่าการอ่านเร็วนั้นมีปัจจัยสำคัญหลัก คือ ขนาดตัวอักษร ความยาวของการเรียงตัวอักษรในหนึ่งบรรทัด การจัดวางองค์ประกอบและสิ่งสำคัญคือสีซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการรับรู้จากการอ่านบางสีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ และความรวดเร็วในการอ่าน


อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองทฤษฎีที่ผู้เขียนกล่าวมานั้นมีส่วนช่วยให้นักออกแบบ สามารถออกแบบงานให้ง่ายต่อการรับรู้มากขึ้น จากการจัดวางและประสบการณ์ในการที่นักออกแบบสามารถมองเห็นหรือเปรียบเทียบเพื่อเผยให้ผู้ชมรับรู้ความแตกต่างของสองสิ่งหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นักออกแบบต้องการได้ และสมบูรณ์แบบ ทฤษฎีการจัดโครงสร้างและทฤษฎีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น ในการเริ่มต้นจัดการข้อมูลและฐานคิดต่อการออกแบบการสื่อสาร ผู้อ่านควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องหลักการอื่นๆเช่น การจัดวางตัวอักษร หรือในระบบกริดในการออกแบบจิตวิทยาการรับรู้ จึงจะเข้าใจงานได้ลึกซึ้ง

อ้างอิงเนื้อหา
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ปีที่6
ฉบับที่2พฤษภาคม-สิงหาคม2559