โรงสีข้าว
loetdamrongsiri.co.th เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้เรียบง่าย ไม่มีสีสัน เพื่อเน้นความสะอาดตา ต้องการให้ผู้เข้ามาที่เว็บไซต์ โฟกัสไปที่รูปภาพภายในโรงสีข้าว รูปข้าวสาร และบรรยากาศของโรงสีข้าว ไม่มีการจำหน่ายสินค้า เน้นสร้างภาพลักษณ์ให้กับโรงสีข้าว